КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Педагогічна преса

Освітня програма на 2023-2024 н.р.

освітня програма

Вступ

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти (1-4 класи) постанова КМУ від 21.02.2018 №87, базової освіти (5,6 класи) постанова КМУ від 30.09.202 №898 та базової і повної загальної середньої освіти (7-11 класи) постанова КМУ від 23.11.2011 №1392.

Освітня програма розроблена на виконання:

 • Ст.53 Конституції України;
 • Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017);
 • Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;
 • Наказ МОН України №1272  від 08.10.2019 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти";
 • Наказ МОН України №1273 від 08.10.2019  "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти";
 • відповідно до наказів №405,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»,
 • постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» ;
 • Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01);
 • Статуту комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради

 

 

І ступінь

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4-х класах застосовується формувальне і підсумкове за рівнями навчальних досягнень оцінювання.

1-2-і класи

 • Постанова Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»
 • Наказ МОН України №1272  від 08.10.2019 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • Лист МОН України№1/9-344 від 25.05.2018 «Про завершення експертизи освітніх програм»
 • Лист Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929 «Щодо результатів експертизи освітньої програми «Інтелект України».

3-4-і класи

 • Постанова Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»
 • Наказ МОН України №1273 від 08.10.2019 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»
 • Лист Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929 «Щодо результатів експертизи освітньої програми «Інтелект України».

 

загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів  складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні іноземних мов та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

 

Перелік освітніх галузей для 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В класів, які працюватимуть за програмою НУШ

 • Мовно-літературна, у тому числі:
 • Українська мова та література (МОВ)
 • Іноземна мова (ІНО)
 • Математична (МАО)
 • Природнича (ПРО)
 • Технологічна (ТЕО)
 • Інформатична (ІФО)
 • Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
 • Громадянська та історична (ГІО)
 • Мистецька (МИО)
 • Фізкультурна (ФІО)

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.

У початковому курсі мовна-літературної освіти виділено такі змістовні лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»,

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання», 

3, 4 класи –навчальні предмети  «Українська мова», «Літературне читання».

Освітня галузь «Іншомовна» реалізується через окремий предмет – «Іноземна мова» (англійська).

Освітня галузь "Математична" реалізується через окремий предмет - "Математика". Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична». Зазначені освітні галузі в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності)за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Освітня галузь «Інформатична» реалізується через окремий предмет, відповідно, - «Інформатика» з 2 класу.  

Зміст технологічної освітньої галузі реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології». Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційнокомунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується окремим предметом «Фізична культура», мета і завдання якого реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі. Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Перелік освітніх галузей і їх завдань для 3-А класу, який працюватиме за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (1–4 класи —6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи —1 год/тижд.).

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (2–4 класи —3 год/тижд.).

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Математика» (2–4 класи — 4 год/тижд) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи —1 год/тижд.).

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.); фізкультурної освітньої галузі — через навчальні предмети «Фізична культура» (1–4 класи — 2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.).

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших відхилень у здоров’ї молодших учнів —порушення зору, постави тощо.

Мета і завдання громадянської й історичної, інформатичної, природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, технологічної освітніх галузей реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 4 год/тижд), а також під час вивчення всіх інших навчальних предметів, що викладаються за авторськими навчальними програмами та навчально-методичними комплектами до них, розробленими авторським колективом Проєкту. Водночас у 4-х класах мета й завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються також у процесі вивчення навчального предмета «Інформатика» (1 год/тижд.).

Навчальний план містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання всіма закладами загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова Навчального плану (1‒4 класи —1 год/тижд.) може використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації учнів. У зв’язку зі спрямованістю Проєкту на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір доцільним виявляється виділення годин варіативної складової на математику (2 клас — 1 год/тижд.) та навчальний предмет «Я пізнаю світ» (2‒4 класи —1 год/тижд.)

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ»:

 • 3 класи: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.;
 • громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі — разом 4 год/тижд.;
 • математична освітня галузь — 1 год/тижд.;
 • мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.;
 • фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.;

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»), враховуючи досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Зарахування учнів відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта розпочинається, як правило, із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в класах цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12).

 

форми організації освітнього процесу

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
 • Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістовно-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

ВИМОГИ до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з усіх освітніх галузей додаються на окремих додатках.

 

ІІ та ІІІ ступінь

Базова та повна загальна середня освіта

5-6-і класи

 • постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898 «Про затвердження нового Державного стандарту базової середньої освіти».
 • Наказ МОН № 235 від 19.02.2021 “Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти”

7-9-і класи

 • постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
 • Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 5-9 класи.

11-ий клас

 • постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».
 • Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» 10-11 класи. 

загальний обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5915 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1190 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 11-го класу складає 1330 годин/навчальний рік.

 

ПЕРЕЛІК, ЗМІСТ, ТРИВАЛІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ

Перелік освітніх галузей для 5, 6-х класів за програмою НУШ

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна
 • математична
 • природнича
 • соціально і здоров’язбережувальна
 • громадянська та історична
 • технологічна
 • інформатична
 • мистецька
 • фізична культура

Перелік освітніх галузей для 7-11 класів

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

 

Навчальні плани ІІ ступені та ІІІ ступені передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Години варіативної складової розподіляються на додаткові години до інваріантного  складника.

     Так як школа має давні традиції та напрацювання природничо-математичного напряму, тому і навчальні плани побудовані на поглибленому вивченні предметів математичного профілю та поглибленого вивчення англійської мови. Хоча організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів , зазначених у Типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

 

ЗАГАЛЬНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 7-9 класів. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 11 класу. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМОЮ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТІ

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі за змішаною формою навчання та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • урок формування компетентностей;
 • урок розвитку компетентностей;
 • урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • урок корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу у 6-11 класах можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, , прес-конференції, ділові ігри тощо.  

 

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає профілю, маємо високого рівня педагогів природничих предметів ;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає державним програмам, затвердженим МОН України;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності згідно Положення про кабінети забезпечення здійснено лише природничих кабінетів;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) плануємо відповідно графіка внутрішкільного контролю .
 • завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
 • оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічні ради та психолого-педагогічні семінари;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по школі, в яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і плануємо заходи корекції;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи психолога та соціального педагога;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи(кожен учитель створює власне портфоліо, відстежуємо просування та успіхи).

 

Модель випускника

Випускник Нової української школи, і Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради зокрема – це особистість, патріот та інноватор.

 • Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;
 • Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;
 • Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

    Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій – ось загальна формула, до якої прагне школа і наша є не винятком. Стоячи на порозі великим змін, ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по максимуму, тому що віримо:  ось хто поведе Україну  в ХХІ століття.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

До ключових компетентностей, визначених Новою школою і педагогічною радою школи належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у  навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • ініціативність;
 • творчість;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність до співпраці в команді.

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи.

 

 

 

Навчальний план та його обґрунтування

У Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради налічується 25 класів. У школі навчається ??? учнів. Тип закладу: загальноосвітня школа, українська мова викладання.

 

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 та наказу МОН України №1272 від 08.10.2019, №1273 від 08.10.2019, листа Міністерства освіти і науки України №1/9-430 від 11.08.2020, що регламентують роботу педагогічного колективу в 1-4-х класах на 2022-2023 навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів  складає 3500 годин/навчальний рік:

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік,

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах І ступеня в додатках №1-6.

 

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898 «Про затвердження нового Державного стандарту базової середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Наказу МОН № 235 від 19.02.2021 “Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти”, Наказу МОН № 405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 5-9 класи.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5915 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1190 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах – додатки № 7, 8.

 

Навчальний план здобувачів  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Наказу МОН № 408 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» 10-11 класи.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 11-го класу складає 1330 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані ІІІ ступеня- додаток № 9.

 

Особливості організації освітнього процесу

  Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

  Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

 • подолання інертності мислення,
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

  Це завдання реалізовується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

  Принципи партнерства застосовуємо:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

  Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу і будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

  Упродовж останніх років наполегливо працюємо над упровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

  Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

  Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;
 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
 • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;
 • впровадження шкільного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.

 

Показники реалізації освітньої програми

  Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти. Адже цей документ має новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання в 5,6-х класах.

  Всі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах.

До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльнісної якості педагогічних працівників. Особливу увагу приділити вчителям початкових класів та вчителям-предметниками, які будуть викладати предмети у 5-х класах.

Визначаємо критерії, що містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку, 3 здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;
 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;
 • загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;
 • мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);
 • психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації;
 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 

 

Додаток №1

складений відповідно до наказу

МОН України №1272 від 08.10.2019

№743-22 від 12.08.2022

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 1-А, 1-Б класів, що працюватимуть за НУШ

(Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко)

Назва

освітньої галузі

Назва предметів

Кількість годин на тиждень

1-А клас

1-Б клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

9

9

Українська мова та література

Інтегрований курс «Навчання грамоти»

7

7

Іноземна мова (англійська)

Англійська мова

2

2

Математична

Математика

4

4

Я досліджую світ (природнича, соціальна і здоров’язбережувальна,

громадянська й історична галузі)

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформатична

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

Усього

 

22

22

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

ІГЗ

1

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

23

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20/700

20/700

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

Додаток №2

складений відповідно до наказу

МОН України №1272 від 08.10.2019

№743-22 від 12.08.2022

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 2-А, 2-Б класів, що працюватимуть за НУШ

(Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко)

Назва

освітньої галузі

Назва предметів

Кількість годин на тиждень

2-А клас

2-Б клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

Українська мова та література

Українська мова

Читання

7

7

Іноземна мова (англійська)

Англійська мова

3

3

Математична

Математика

4

4

Я досліджую світ (природнича, соціальна і здоров’язбережувальна,

громадянська й історична галузі)

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформатична

Інформатика

1

1

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

Усього

 

24

24

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

ІГЗ

1

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25

25

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

22/770

22/770

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

Додаток №3

складений відповідно табл.1

для закладів загальної середньої освіти

що працюють за науково – педагогічним

проектом «Інтелект України»

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 3-А класу, що працюватиме за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

 

Кількість годин на тиждень

3 клас

Мовно-літературна

Українська мова та читання

6

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська)

3

Математична

Математика

4

Мовно-літературна

Я пізнаю світ*

8

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна***

Мистецька

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Мистецтво**

1

Фізкультурна***

Фізична культура

2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ»:

1, 3, 4 класи: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі — разом 4 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.;

2 клас: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі — разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь — 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд.

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури (навчальні предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

Додаток №4

складений відповідно до наказу

МОН України №743-22 від 12.08.2022

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 3-Б, 3-В класів, що працюватимуть за НУШ

(Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко)

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

3-Б клас

3-В клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

Українська мова та література

Українська мова

Літературне читання

7

7

Іноземна мова (англійська)

Англійська мова

3

3

Математична

Математика

5

5

Я досліджую світ (природнича, соціальна і здоров’язбережувальна,

громадянська й історична галузі)

Я досліджую світ

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

Інформатична

Інформатика

1

1

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

Усього

 

25

25

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуально-групові заняття

1

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

Додаток №5

складений відповідно до наказу

МОН України №743-22 від 12.08.2022

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 4-А, 4-Б, 4-В класів, що працюватимуть за НУШ

(Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко)

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

Кількість годин на тиждень

4-А клас

4-Б клас

4-В клас

Інваріативний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

 

10

10

10

Українська мова та література

Українська мова

Літературне читання

7

7

7

Іноземна мова (англійська)

Англійська мова

3

3

3

Математична

Математика

5

5

5

Я досліджую світ (природнича, соціальна і здоров’язбережувальна,

громадянська й історична галузі)

Я досліджую світ

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформатична

Інформатика

1

1

1

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

3

Усього

 

25

25

25

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

23/805

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

Додаток №6

складений відповідно до Додатку 3

до Освітньої програми базової школи

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Адаптаційний цикл (5–6-ті класи)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь        

з  українською мовою навчання для 5-А класу,

 що працюватиме за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

Назва

освітньої галузі

Назва навчального предмета

 

Кількість годин на тиждень

5-А клас

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5

Іноземна мова (англійська)

5

Математична

Математика

6

Природнича

Пізнаємо природу. Моя планета Земля

2

Пізнаємо природу. Твої фізичні відкриття

1

Соціальна і здоров’язбережувальна

Навчаємося разом

1

Громадянська та історична

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти

1,5

Технологічна

Технології

1

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Мистецтво

1

Фізична культура*

Фізична культура

3

Усього

 

30

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять***

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

31

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня**

28/980

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

** Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не має перевищувати загальної кількості годин, визначеної цим навчальним планом.

*** У зв’язку з реалізацією у Проєкті концепції STEM-освіти 1 годину рекомендовано використати на курс за вибором «Еврика».

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

 

Додаток № 7

складений відповідно додатку №3

до наказу МОН України № 235 

від 19.02.2021

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь       

з  українською мовою навчання для 5-Б, 5-В класів, що працюватимуть за НУШ

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-Б клас

5-В клас

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1,5

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

Математична

Математика

5

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

1

Курс морального спрямування «Етика»

0,5

0,5

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

1

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

Фізична культура

Фізична культура

3

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

26+3

Міжгалузевий інтегрований курс «Драматургія і театр»

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

31(28+3)

31(28+3)

 

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

 

Додаток № 8

складений відповідно додатку №3

до наказу МОН України № 235 

від 19.02.2021

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь       

з  українською мовою навчання для 6-А, 6-Б, 6-В класів, що працюватимуть за НУШ

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-А клас

6-Б клас

6-В

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

4

Українська література

2

2

2

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

3,5

Математична

Математика

5

5

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

2

2

Географія

2

2

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

1

1

Курс морального спрямування «Етика»

0,5

0,5

0,5

Громадянська та історична

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

2

Мистецька

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

2

2

Фізична культура

Фізична культура

3

3

3

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

29+3

29+3

29+3

Міжгалузевий інтегрований курс «Драматургія і театр»

 

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

31

31

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

31+3

31+3

31+3

 

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

 

Додаток № 9

складений відповідно табл.№1

до наказу МОН України № 405 

від 20.04.2018

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

ІІ ступінь для 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В

з українською мовою навчання

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А, 7-Б

8-А, 8-Б, 8-В

9-А, 9-Б, 9-В

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво*

Інтегрований курс «Мистецтво»

2

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

Разом (без фізична культура + фізична культура)

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

31,5+3

33+3

*Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 6-му класі вивчається інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК

 

 

 

Додаток № 10

складений відповідно табл.№2

до наказу МОН України № 408 

від 20.04.2018

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

ІІІ ступінь

11-Математичний клас

Твердохліб М.Л.

з українською мовою навчання

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова1

2

Історія України 

1,5

Всесвітня історія

1

Алгебра і початки аналізу

2+4

Геометрія

1+2

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура2

3

Захист України

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

2

Технології

-

Мистецтво

1

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

9

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

1 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

2 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

 

 

Директор                                               Наталія КУЛИК